Yritysten lakiasiat

Yhtiöiden perustaminen ja muutokset

Yrityksen perustajalla on useita lain suomia mahdollisuuksia järjestää yritystoimintansa. Kunkin yrittäjän tarpeista ja olosuhteista riippuu, mikä yhtiömuodoista kulloinkin on sopivin. Helpoin tapa lähteä liikkeelle on toiminimi. Kyseessä ei ole varsinaisesti yhtiö. Toiminnan aloittamiseksi riittää ilmoitukset viranomaisille.

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö ovat henkilöyhtiöitä. Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiömiehet ovat henkilökohtaisesti vastuussa yhtiö veloista koko omaisuudellaan. Toisaalta he voivat melko vapaasti nostaa varoja yksityisottoina. Näissä ns. henkilöyhtiöissä osakasten väliset suhteet määritellään yhtiösopimuksessa.

Osakeyhtiössä osakkaat vastaavat vain sijoittamansa osakepääoman arvolla. Varojen nosto tapahtuu pääasiassa palkkana tai osinkona. Hallinnollisesti osakeyhtiö on monimutkaisin. Osakeyhtiö voi olla myös ns. yhdenmiehenyhtiö. Valinta eri yhtiömuotojen välillä on suositeltavaa tehdä yhdessä ammattilaisen kanssa. Osakeyhtiölaki on muuttunut 1.9.2006. Uudesta laista saat lisätietoa tästä.

Aika ajoin yritystoiminnassa ilmenee tarvetta muuttaa yhtiömuotoa, yhdistää toimintoja taikka eriyttää osia omiksi juridisesti erillisiksi yksiköiksi. Hallitsemattomassa yhtiömuodon muutoksessa voi koitua verotuksellisia ongelmia. Yhteistyö kirjanpidon, tilintarkastuksen ja lakimiehen kanssa takaa parhaan lopputuloksen.

Autamme yritysmuodon valinnassa, erilaisten vaihtoehtojen kartoittamisessa, perustamisasiakirjojen laatimisessa, yhtiöjärjestysten ja yhtiösopimusten laatimisessa, rekisteröinnissä, sekä mahdollisissa muutostilanteissa mukaan lukien yritysmuodon muutokset.

Sopimusasiat

Yritysten välillä solmitaan valtaisa määrä erilaisia sopimuksia. Useimmat sopimukset ovat tavanomaisia jokapäiväiseen liiketoimintaan liittyviä tapahtumia, eivätkä vaadi erityisempää huomiota. Liiketoiminnan kannalta perustavaa laatua olevat, kestoltaan pitkäaikaiset, tai laajuudeltaan tavanomaista kattavammat sopimukset ovat usein ainutkertaisia. Häiriöt näissä sopimussuhteessa aiheutuvat usein siitä, että kaikista asioista ei ole osattu sopia, tai osapuolilla on ollut sopimuksen sisällöstä eri käsitys.

Häiriöt voidaan kuitenkin useimmissa tapauksissa minimoida. Sopimus, jonka sisältö on mahdollisimman yksiselitteinen, ja jossa on huomioitu kummankin osapuolen oikeudet ja velvollisuudet, sekä velvollisuuksien laiminlyönnistä aiheutuvat seuraamukset, kuin myös sopimuksen voimassaolo ja siitä kesken kaiken irtautuminen seuraamuksineen, ehkäisee jo ennalta kalliiden riitojen syntymistä. Sopimuksen sisältö on luonnollisesti yhtiön ja sen sopimuskumppanin asia, mutta mukaan on hyvä ottaa lakimies. Lakimies auttaa siinä, että riitoja usein aiheuttavat seikat on huomioitu mahdollisimman kattavasti.

Sopimus saattaa joskus osoittautua kannattamattomaksi, Olosuhteet ovat saattaneet muuttua. Toinen osapuoli on saattanut lyödä laimin sopimuksen mukanaan tuomia velvoitteita. Syntyy riita. Erimielisyyden syntyessä sopimussuhteessa joudutaan usein selvittelemään, mitä oikeastaan on sovittu. Tai sitten joudutaan selvittelemään, onko sovittuja velvoitteita noudatettu. Tarvitaan lakimiestä.

Avustan erilaisten sopimusten laatimisessa, muuttamisessa tai tarkistamisessa. Jos sopimuksen sisällöstä tai tulkinnasta syntyy riitaa, autan niiden ratkomisessa. Ensisijaisena tavoitteena on selvittää, onko riita ratkaistavissa sovinnollisesti.

Kauppakirjat ja kiinteistöasiat

Yritystoimintaan liittyy monenlaisten omaisuuserien luovuttaminen. Tavanomaisten päivittäisten esineiden ja palveluiden osalta kullakin liikeyrityksellä on vakiintuneet menettelytavat ja vakioasiakirjat. Vähemmän tavanomaisten ja merkittävien erien luovutuksissa luovutuksen ehdot voivat olla monisäikeisemmät. Usein ne edellyttävät juuri sitä yksittäistapausta varten laaditun asiakirjan. Varsinkin rekisteröimistä vaativat luovutukset edellyttävät määrämuotoisen, mutta yksilöidyn asiakirjan laatimista. Tyypillisiä määrämuotoisia luovutuskirjoja ovat kiinteistön luovutukseen liittyvät asiakirjat.

Laadimme tarvittavat kauppakirjat, sopimusasiakirjat ja muut dokumentit yrityksen erilaisiin tarpeisiin mukaan lukien kiinteistökaupat.

Työoikeudelliset riidat

Kesäkuun 1. päivänä 2001 astui voimaan uusi työsopimuslaki. Uuden työsopimuslain mukana on muutettu irtisanomisaikoja ja niiden porrastusta ja lisätty säädökset uudelleensijoittamisvelvollisuudesta. Liikkeen luovutustilanteissa, eli lähinnä ulkoistamistilanteissa, on tiukennettu työnantajan oikeutta irtisanoa luovutuksen myötä siirtyneitä työntekijöitä. Määräaikaisten työntekijöiden asemaa on pyritty parantamaan lähemmäs vakinaisten työntekijöiden asemaa. Kokonaan uutta on vuokratyötä koskevat säännökset. Lomautus on nykyään käytettävissä vain taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla – ei siis enää kurinpidollisilla perusteilla.

Erottamisiin liittyvät seuraamukset on koottu yhdeksi korvaus -nimiseksi seuraamukseksi. Säännösten vastaisista erottamisista voidaan vaatia 3-24 kuukauden palkkaa vastaavaa määrää. Silloin, kun työntekijä on riidan kestäessä saanut korvauksia työttömyyskassalta tai KELA:lta, tuomitaan työnantaja maksamaan 75% tai 80% korvauksesta työnantajalle ja loput suoraan työttömyyskorvauksen maksajalle.

Käytännössä suurin osa työsuhteeseen liittyvistä riidoista on irtisanomis- tai purkuriitoja. Tilanteisiin liittyy usein ongelmia niin irtisanomismenettelyn kuin varsinaisten irtisanomisperusteidenkin osalta. Irtisanomismenettelyn yhteydessä tapahtunut menettelyvirhe voi olla ratkaiseva. Irtisanomisperusteiden lainmukaisuuden virhearviointi voi koitua haitaksi. Niiden arviointi edellyttää lakitekstin tuntemisen lisäksi oikeuskäytännön tuntemista ja selvittämistä.

Autamme työsuhteen päättämiseen purkamalla tai irtisanomalla liittyvissä asioissa, sekä työsopimusten laatimisessa tai irtisanomismenettelyyn liittyvien asiakirjojen laatimisessa.

Perintäasiat

Maksujen laiminlyönti johtuu joko maksukyvyttömyydestä, -haluttomuudesta tai velan riitaisuudesta. Maksukykyisen asiakkaan jättäessä maksunsa maksamatta on aika harkita oikeudellisia perintätoimia. Joskus pelkästään jo se, että laskua perii ammattilainen, saa velallisen toimimaan. Mikäli velallinen kiistää maksuvelvollisuutensa, voidaan ammattilaisen avulla ryhtyä välittömästi oikeudellisiin toimenpiteisiin. Perinnän yhteydessä voidaan joskus myös joutua tukeutumaan turvaamistoimiin siltä varalta, että asiakas tuhlaisi varansa muualle. Näissä tilanteissa ei yleensä ole aikaa hukattavaksi.

Huolehdin yritysten saatavien perimisestä oikeusteitse. Perintätoimeksiannot ovat usein asiakkaalle maksuttomat. Kulut perintään suoraan velalliselta. Kuluttajasaatavien perinnän osalta on ohjeet perintäkulujen määristä sekä eräistä menettelytavoista.

Yritys Viroon

Viron liityttyä EU:n jäseneksi toukokuussa 2004 Suomalaisten yritysten kiinnostus yritystoiminnan siirtämiseksi Viroon on edelleen vireä. EU-jäsenyys on mm. helpottanut ja alentanut rajanylityskustannuksia.

Autamme yhteistyökumppanieni avustuksella yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa Viroon. Käytössäni on perustamiseen liittyvä verkosto niin Suomen kuin Vironkin puolella. Yhteistyöverkon kautta voin auttaa myös alihankintayritysten kartoittamisessa

Yrityssaneeraus

Yrityssaneerauksella tarkoitetaan maksuvaikeuksissa olevan yrityksen elinkeinotoiminnan tervehdyttämistä maksukyvyn palauttamiseksi. Yrityssaneerauksessa yrityksen jatkamiskelpoinen osa elvytetään ja maksut järjestellään. Saneerauksen menestymismahdollisuudet ovat sitä paremmat, mitä aikaisemmassa vaiheessa toimiin ryhdytään. Kuitenkin jo uhkaamassa oleva konkurssi voidaan menettelyllä välttää.

Asianajotoimistomme Espoossa avustaa saneeraustarpeen kartoittamisessa, hakemuksen laatimisessa, sekä toimimalla aloitetun saneerausmenettelyn selvittäjänä ja vahvistetun saneerausohjelman valvojana.

Leave a Comment

Your email address will not be published.