Yrityssaneerausta harkitsevalle

Mistä yrityssaneerauksessa on kysymys

Yrityssaneerauksen tarkoitus on taloudellisissa vaikeuksissa olevan yrityksen tervehdyttäminen ja sen velkojen uudelleen järjestäminen. Menettelyssä ei siis ole kyse pelkästään velkojen leikkaamisesta, vaan yrityksen kaikenpuolisesta terveyttämisestä sen tulevan elinkelpoisuuden varmistamiseksi.

Yrityssaneeraus on tarkoitettu maksuvaikeuksissa oleville yrityksille joiden liiketoiminnasta ainakin osa on liiketaloudellisesti kannattavaa. Yrityksen vaikeudet voivat olla pahojakin kunhan on olemassa realistisia mahdollisuuksia saada toiminta yrityssaneerauksen avulla kannattavaksi. Tervehdyttäminen voi käsittää kannattamattomien toimintojen karsimisen jäljelle jäävien osien turvaamiseksi, taikka uusien toimintojen lisäämisen vanhojen tukemiseksi. Karsinnat tai lisäykset eivät tietenkään ole pakollisia. Tervehdyttäminen voi tapahtua monella muullakin tavalla. Jos yritys on jo ryhtynyt tarvittaviin tervehdyttämistoimiin ja toimintaa on jo saatu kannattavaksi, mutta vanhat velat rasittavat maksukykyä, on yrityssaneerausmenettely mahdollinen pelkästään velkojen uudelleen järjestelemiseksi.

Eräissä tapauksissa jo aloitettu yrityssaneerausmenettely voidaan saattaa loppuun pelkästään siinä tarkoituksessa, että yrityksen varallisuus tai osa siitä myydään yhtenä kokonaisuutena. Tämä on harvinaista.

Yrityssaneerausmenettely on prosessi jossa tutkitaan yrityksen selviytymismahdollisuudet, haetaan konkreettiset ratkaisut yrityksen tervehdyttämiseksi, ja laaditaan yksityiskohtainen ohjelma niin toimenpiteistä kuin velkojen maksamisestakin. Yrityssaneerauksen onnistuminen pohjautuu pitkälti liiketaloudellisiin seikkoihin. Yrityssaneerauslaki tarjoaa työvälineen menettelylle ja laillisen perusteen velkojen järjestelylle.

Milloin yrityssaneerausta kannattaa harkita

Ensimmäisiä merkkejä tervehdyttämistarpeesta on viivästysseuraamusten kasvaminen, lainatarpeen lisääntyminen vanhojen velkojen maksamiseksi tai tavarantoimittajien kieltäytyminen suorituksistaan ilman käteismaksua. Maksujen jäädessä maksamatta lisääntyvät velkojien perintätoimet. Maksuja peritään perintätoimiston, taikka käräjien kautta. Pian maksut ovat ulosotossa. Jos suorituksia ei kerry, joku velkojista jättää konkurssiuhkaisen maksukehotuksen ja lopulta hakee konkurssiin.

Yrityssaneerauksen menestymismahdollisuudet ovat luonnollisesti parhaimmat silloin, kun ollaan ajoissa asialla. Laki asettaa käytännössä yhden mittarin, eli maksukyvyttömyyden. Tällä tarkoitetaan sitä, että yhtiö ei kykene maksamaan laskujaan sitä mukaan kun ne erääntyvät. Maksuhäiriöt voivat luonnollisesti olla tilapäisiä, mutta tilanteen jatkuessa pidempään on asiaan syytä puuttua. Mitä varhaisemmassa vaiheessa päästään liikkeelle ja velkaantumiskierre katkaistuksi, sitä helpommalla yrityssaneerauksesta selvitään. Saneerausmahdollisuuksien varhainen selvittäminen maksaa aina itsensä takaisin.

Haastemiehen toimittaessa konkurssihakemusta ei kuitenkaan olla vielä menetetty toivoa. Yhtiön on välittömästi käännyttävä asiantuntijoiden puoleen ja tutkittava yrityssaneerauksen mahdollisuudet. Konkurssin alettua saneeraus ei enää onnistu.

Suhde konkurssiin

Yrityssaneerausta voi hakea myös yritys, joka on konkurssiuhan alainen. Joku velkojista on saattanut jo antaa konkurssiuhkaisen maksukehotuksen, tai jopa ehtinyt jättää konkurssihakemuksen. Mikäli yritys täyttää jatkamiskelpoisuuden vaatimukset, mutta on maksuvaikeuksissa, voi yrityssaneeraus tulla kysymykseen. Hakemuksen jättämisellä konkurssihakemuksen käsittely keskeytyy, ja jää odottamaan saneerausmenettelyn – joko hyväksyvää tai hylkäävää – päätöstä. Saneeraushakemuksen käsittely kestää käytännössä muutaman kuukauden.

Siinä tapauksessa, että menettely aloitetaan, raukeaa konkurssihakemuksen käsittely. Jos taas menettely ei ala, jatkuu sen käsittely normaalilla tavalla. Konkurssi voi toisaalta olla edessä silloinkin, jos jostain syystä maksuohjelmaa ei saataisi vahvistetuksi. Tällainen on melko harvinaista. Muutoksen hakeminen hylkäävään aloittamispäätökseen ei pääsääntöisesti estä konkurssin alkamista.

Kuka voi hakea yrityssaneerausta ja millaiseen yritykseen

Yrityssaneerausta voi hakea joko yritys itse, tai yrityksen velkoja(t), taikka molemmat yhdessä. Jopa ns. todennäköinen velkoja, kuten esimerkiksi takaaja jolta velkaa ei ole vielä peritty, voi olla hakijana. Tämä on harvinaista. Yhtiö itse voi aina olla hakijana. Velkojan hakemuksen edellytyksenä on, että sen saatava ei ole riitainen perusteeltaan, tai olennaiselta osin määrältään. Jos taas yhtiö ja vähintään kaksi sen velkojaa, joiden saatavien yhteismäärä ylittää viidenneksen yhtiön veloista, jättää yhteishakemuksen taikka muuten ilmoittaa yhtyvänsä hakemukseen, helpottuu menettely siten, että hakemus voidaan hyväksyä jopa velkojia kuulematta, eikä hakemukseen vaadita tilintarkastajan selvitystä yhtiön taloudellisesta tilasta.

Hakemuksen menestymismahdollisuudet ovat luonnollisesti suuremmat, mitä kattavampi kannatus hakemukselle on saatavissa. Kannatuksen saaminen edellyttää sitä, että hakija ja velkoja(t) ovat yhdessä kartoittaneet yrityksen tilan, ja tulevaisuuden näkymät. Yrityssaneerausta kannattavien velkojien ei käytännössä tarvitse liittyä hakijaksi. Usein riittää, että velkojat ilmoittavat suostumuksensa menettelyn aloittamiseksi. Aloittamiselle ei luonnollisesti saa olla laissa mainittuja esteitä.

Yrityssaneerausmenettelyn kohteena oleva yritys voi olla yksityinen elinkeinon- tai ammatinharjoittaja, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta tai taloudellista toimintaa harjoittava yhdistys. Myös maatilatalouden ja kalastuksen harjoittaja voi olla menettelyn kohteena. Konkurssissa tai selvitysmenettelyssä oleva yritys ei voi hakea yrityssaneerausta.

Asianajotoimistomme Espoossa auttaa sinua yrityssaneerauksessa.

Leave a Comment

Your email address will not be published.