Perheoikeudelliset asiat

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta. Perunkirjoituksen yhteydessä tulee selvittää perillisten piiri. Sitä varten tulee vainajasta hankkia kirkonkirjoihin ja väestörekisteriin perustuva sukuselvitys. Perukirjassa myös luetteloidaan ja arvioidaan sekä vainajan että lesken varat ja velat. Perukirja toimii perintöverotuksen pohjana. Se on myös tärkeä tietolähde pesää aikanaan jaettaessa. Asiantuntijan käyttämisellä perukirjaa laadittaessa vältytään yllätyksiltä niin perintöverotuksessa kun tulevassa jaossakin.

Testamentti on määrämuotoinen asiakirja, joka varsin usein on ulkoasultaan yksinkertainen. Omaisuuden testamenttaamistapoja ja -muotoja on kuitenkin runsaasti ja kullakin tavalla on omat erityispiirteensä. Testamentin laatimisen yhteydessä on erittäin tärkeää kartoittaa eri vaihtoehdot, ja neuvotella niistä asiakirjan laatijan kanssa. Testamentti on asiakirja, jonka merkitys ulottuu kauas tulevaisuuteen.

Vainajan jäämistö tulee jaettavaksi ennemmin tai myöhemmin. Jakoa edeltää ositus, jos vainaja on ollut avioliitossa. Tavoitteena on, että pesän osakkaat pääsevät yhteisymmärrykseen jaosta. Ellei sopimukseen päästä, on viimesijaisena keinona hakea käräjäoikeudelta pesänselvittäjän ja -jakajan määräys. Tehtävään määrätään lähes aina lakimies. Sopimusjaostakin on suositeltava laatia jakokirja. Jos pesään kuuluu kiinteää omaisuutta tai muuta omaisuutta, joka edellyttää rekisteröintiä, on käytännössä välttämätöntä laatia perintökaaren vaatimukset täyttävä asiakirja. Lakimies on oikea henkilö neuvomaan jaossa ja laatimaan asiakirjan.

Avioehtosopimus on testamentin tapaan ulkoasultaan usein niukka. Avioehdolla voidaan sulkea omaisuutta avio-oikeuden alaisen omaisuuden ulkopuolelle. Rajattaessa vain osa omaisuudesta, on vaihtoehtoja monta. Avioehtosopimuksen vaikutukset ulottuvat usein vuosikymmenien päähän. Asiakirjaa laadittaessa on mahdollisimman yksiselitteisesti määriteltävä, mitä omaisuutta halutaan rajata ja mitä ei. Asiantuntijan avulla on helpompi hahmottaa, miten laadittua sopimusta tullaan aikanaan tulkitsemaan.

Avioeron saaminen on menettelynä melko yksinkertainen. Varsinaiset juridiset ongelmat syntyvät usein puolisoiden omaisuuteen ja lapsiin liittyvissä asioissa. Omaisuus tulee osittaa. Osituksesta on suositeltavinta laatia osituskirja. Lasten suhteen paras ratkaisu on, että vanhemmat pääsevät sopimukseen. Sopimuksen voi vahvistuttaa, mutta jos sopimukseen ei päästä, voi asian joutua ratkaisemaan käräjäoikeudessa.

Avoliitossa elävien omaisuus on erillistä, ellei sitä ole nimenomaisesti hankittu tai tarkoitettu yhteiseksi omaisuudeksi. Erotilanteessa kumpikin saa pitää oman omaisuutensa, mutta yhteisen omaisuuden jakamisessa voi tulla ongelmia. Ongelmilta vältytään, jos tähän osataan kiinnittää huomiota jo ennakolta. Mikäli jakamisesta syntyy erimielisyyttä on apua saatavissa lakimieheltä.

Asianajotoimistomme hoitaa perunkirjoitus-, testamentti- ja perinnönjakoasioita samoin kuin avioehto-, avioero- ositus- ja lapsiin liittyviä asioita.

Leave a Comment

Your email address will not be published.