Yrityssaneerausohjelma

Yrityssaneerausohjelman sisältö Yrityssaneerauksen kohteena on koko yritys – eivät vain sen velat. Rakenteellisesti saneerausohjelma koostuu kahdesta osasta; selvitysosasta ja toimenpideosasta. Toimenpideosa käsittää varsinaiset toiminnalliset saneeraustoimenpiteet sekä velkajärjestelyosan. Saneeraustoimien osassa määritellään tarvittavat tervehdyttämistoimet. Tervehdyttämistoimien kirjo on periaatteessa rajaton. Tavallisia tervehdyttämistoimia voivat olla yritystoiminnan osien karsiminen tai lisääminen, tarpeettomien varallisuuserien rahaksi muuttaminen, yrityksen juridisen muodon muuttaminen, pääomarakenteen …

Yrityssaneerausohjelma Read More »

Yrityssaneerausta harkitsevalle

Mistä yrityssaneerauksessa on kysymys Yrityssaneerauksen tarkoitus on taloudellisissa vaikeuksissa olevan yrityksen tervehdyttäminen ja sen velkojen uudelleen järjestäminen. Menettelyssä ei siis ole kyse pelkästään velkojen leikkaamisesta, vaan yrityksen kaikenpuolisesta terveyttämisestä sen tulevan elinkelpoisuuden varmistamiseksi. Yrityssaneeraus on tarkoitettu maksuvaikeuksissa oleville yrityksille joiden liiketoiminnasta ainakin osa on liiketaloudellisesti kannattavaa. Yrityksen vaikeudet voivat olla pahojakin kunhan on olemassa realistisia …

Yrityssaneerausta harkitsevalle Read More »

Yritysten lakiasiat

Yhtiöiden perustaminen ja muutokset Yrityksen perustajalla on useita lain suomia mahdollisuuksia järjestää yritystoimintansa. Kunkin yrittäjän tarpeista ja olosuhteista riippuu, mikä yhtiömuodoista kulloinkin on sopivin. Helpoin tapa lähteä liikkeelle on toiminimi. Kyseessä ei ole varsinaisesti yhtiö. Toiminnan aloittamiseksi riittää ilmoitukset viranomaisille. Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö ovat henkilöyhtiöitä. Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiömiehet ovat henkilökohtaisesti vastuussa yhtiö …

Yritysten lakiasiat Read More »

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on toimitettava jokaisesta Suomessa kuolinhetkellään vakituisesti asuneen henkilön jälkeen. Perunkirjoituksen toimittamisvelvollisuus on ensisijaisesti sillä kuolinpesän osakkaalla, jonka hoidossa pesä on. Myös muut osakkaat ovat oikeutetut hoitamaan asian. Jos vainaja on antanut testamentin, ja siinä on määräys testamentin toimeenpanijasta, on tämä henkilö myös velvollinen toimituttamaan perunkirjoituksen. Perunkirjoitus: Laiminlyönti Perunkirjoituksen laiminlyöminen kokonaan voi aiheuttaa osakkaalle velkavastuun. …

Perunkirjoitus Read More »

Asuntokauppariidat

Tyypillisimmät asunto- ja kiinteistökauppaan liittyvät riidat liittyvät rakennusten vaurioihin, kuten homevaurioon tai kosteusvaurioon. Ongelmallisimpia ovat tilanteet, joissa myyjä eikä ostaja kumpikaan ole kauppaa tehtäessä ollut tietoinen rakennuksen vauriosta. Virhe saattaa ilmetä vasta pitkän ajan kuluttua kaupasta. Virheen ilmetessä ostaja voi vaatia virheen korjaamista, kauppahinnan alentamista tai pahimmissa tapauksissa koko kaupan purkamista. Ongelmaksi muodostuu usein se, …

Asuntokauppariidat Read More »

Potilasvahinko ja vakuutuskorvaus

Potilasvahinkolain perusteella korvattavat vahingot jaetaan seitsemään ryhmään. Tavallisimpia korvattavia vahinkoja ovat tutkimus- tai hoitotoimenpiteestä, taikka niiden laiminlyömisestä aiheutuneet vahingot. Korvattavuuden edellytyksenä on, että vahinko olisi ollut vältettävissä. Potilasvahinkona voidaan korvata myös infektiovahinko, ellei sen sietäminen ole ollut ennakoitavissa. Määräysten vastaisesta lääkkeestä aiheutunut vahinko, taikka tutkimus- tai hoitotoimenpiteen yhteydessä aiheutunut tapaturmavahinko voi myös tulla korvattavaksi. Harvinaisempia …

Potilasvahinko ja vakuutuskorvaus Read More »

Työsuhdeasiat

Kesäkuun 1. päivänä 2001 astui voimaan uusi työsopimuslaki. Uuden työsopimuslain mukana on muutettu irtisanomisaikoja ja niiden porrastusta ja lisätty säädökset uudelleensijoittamisvelvollisuudesta. Liikkeen luovutustilanteissa, eli lähinnä ulkoistamistilanteissa, on tiukennettu työnantajan oikeutta irtisanoa luovutuksen myötä siirtyneitä työntekijöitä. Määräaikaisten työntekijöiden asemaa on pyritty parantamaan lähemmäs vakinaisten työntekijöiden asemaa. Kokonaan uutta on vuokratyötä koskevat säännökset. Lomautus on nykyään käytettävissä …

Työsuhdeasiat Read More »

Huoneenvuokra-asiat

Ehkä suurin osa huoneenvuokra-asioihin liittyvistä erimielisyyksistä liittyy vuokran maksamiseen. Merkittävä laiminlyönti johtaa usein vuokrasopimuksen irtisanomiseen tai purkuun. Vuokrasuhteen päättämisestä voidaan sopia, mutta usein joudutaan turvautumaan oikeudellisiin toimenpiteisiin. Pelkkä varoitus ja irtisanomiskirje eivät aina riitä. Oikeudellisen perinnän aiheuttamat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut peritään yleensä vuokralaiselta. Oikeuden antaman häätötuomio pannaan nopeasti täytäntöön ulosotossa. Ehkä toiseksi yleisin erimielisyyksien aihe on …

Huoneenvuokra-asiat Read More »

Perheoikeudelliset asiat

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta. Perunkirjoituksen yhteydessä tulee selvittää perillisten piiri. Sitä varten tulee vainajasta hankkia kirkonkirjoihin ja väestörekisteriin perustuva sukuselvitys. Perukirjassa myös luetteloidaan ja arvioidaan sekä vainajan että lesken varat ja velat. Perukirja toimii perintöverotuksen pohjana. Se on myös tärkeä tietolähde pesää aikanaan jaettaessa. Asiantuntijan käyttämisellä perukirjaa laadittaessa vältytään yllätyksiltä niin …

Perheoikeudelliset asiat Read More »